život nanečisto

V současné době jsou do těchto projektů zapojeny naše dvě dospívající děti, Kristýna Jirků a Patrik Bučil.

 Život nanečisto

Základní princip projektu

Cílem projektu je připravit dospívající mládež vyrůstající v zařízeních náhradní výchovy na přechod z ústavní péče do samostatného života.

Prvním stupněm jsou intervence v klientských zařízeních, během nichž jsou budoucí klienti i jejich vychovatelé seznamováni formou ukázek a diskusí s principy ŽNN. Ve druhé fázi absolvuje mládež z klientských zařízení (ve věku 15 - 25 let) interaktivnítřímodulový seriál víkendových kurzů mimo prostředí dětského domova, během něhož je zkušení a kvalifikovaní lektoři, psychologové a pedagogové prakticky seznamují s nejrůznějšími rizikovými situacemi, s nimiž se pravděpodobně setkají po opuštění domovského zařízení. Každému z kurzů předchází komunikace se speciálními pedagogy klientských zařízení a důkladná příprava týmu na konkrétné osobnosti dětí.

Kurzy jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společenského života - hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní i další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních investic finančních prostředků atd. Klienti mají během kurzů pochopit, že na sobě musí intenzivně pracovat a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Vychovatelé a lektoři pracují následně s mládeží po celý rok a jejich spolupráce je zakončena dalším kurzem. V průběhu jednoho roku se projektu zúčastní 165 dětí v 10 vlnách, které souvisí s absolvováním kurzu.

Sponzor projektu

Tři moduly

1. modul - téma Domácnost

Kurz je zaměřen motivačně. Tým získává pozornost a zájem klientů, učí je sdílet prožitky, otevřít se, pojmenovávat a vyhodnocovat prožité. Klienti se setkávají s novými situacemi, hledají si bydlení v neznámém objektu a podepisují smlouvy. V obměňovaných skupinách zažívají práci v týmu, ústřední je téma domácnosti, odpovědnosti a fungování ve společenství. Skupina se zároveň sbližuje a kromě praktických činností se zamýšlí nad svým konáním.

2. modul - téma Práce

Práce a vše související je velmi silné a nosné téma a klienti si odvážejí spolu se silným zážitkem velmi cenné zkušenosti. V rámci kurzu hrají podstatnou roli dramatizace již při jejím získávání (pohovory), nejsilnější je však pracovní zkušenost účastníků a možnost sdílení zkušeností. Kurz vychází především z prožitků v roli zaměstnance. Řeší také vztahy v zaměstnání, v nichž bývá velmi složité odlišení profesních a osobních rolí. I v rámci tohoto kurzu jsou monitorovány reakce klientů pro následnou analýzu. Za námahu, úsilí a zvládnutí nepříjemných zkušeností je tu odměna - mzda ( ve formě "kurzovních peněz") a možnost ji příjemně utratit. To je ale také příležitostí k příkladnému vedení klientů k hospodárnému chování. K tomu slouží i řízené reflexe. Stejně jako na ostatních kurzech nechybí týmové hry a také  praktické zkušenosti, zde např. úskalí pracovní smlouvy.

3.modul - téma Odchod z DD a co dál ???

Třetí kurz je nastavován podle potřeb jednotlivých účastníků. Kromě nabídky sítě služeb po opuštění DD a postupů, jak se zachovat v obtížných situacích, se věnuje posilování klientovy schopnosti orientovat se v sociální síti a schopnosti požádat o kvalifikovanou a fundovanou pomoc. V rámci kurzu se upevňují a zhodnocují i zážitky a návyky z kurzů předešlých. Charakteristickým prvkem závěrečného kurzu je flexibilita týmu a schopnost reagovat na individuální poptávku ze strany klientů.