Dodatek školního řádu

27.08.2015 21:22

  

Dodatek školního řádu o používání mobilních telefonů, tabletů, přehrávačů, záznamových zařízení, fotoaparátů a dalších elektronických přístrojů (nabývá platnosti od 1. 9. 2015)

Pro užívání mobilních telefonů a dalších elektronických přístrojů stanovuje ředitelství školy tato pravidla:

Žák má právo na nošení mobilního telefonu a jiných elektronických přístrojů do budovy školy. Tato zařízení jsou však po celou dobu pobytu vypnuta a schována nejlépe ve školní aktovce.

Všichni žáci jsou povinni před vstupem do budovy školy  mobilní telefon popř. jiný elektronický přístroj vypnout a uložit!

 

Škola nemá žádnou odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození. Žák je povinen počínat si vždy tak, aby ke ztrátě či poškození nedošlo. Výjimku ze zodpovědnosti školy tvoří pouze případy, kdy vyučující nařídí mobilní telefony odložit na určené místo (při hodinách Tv a Pv, které probíhají v tělocvičně, na školním pozemku či mimo budovu školy).

 

Jakýkoliv způsob používání mobilních telefonů, dalších elektronických přístrojů a manipulace s nimi v době vyučování – tato doba je vymezena rozvrhem hodin, a to včetně přestávek,

je zakázán! Toto opatření se týká i školních akcí!

 

Porušení tohoto zákazu bude řešeno kázeňskými opatřeními dle řádu školy a mobilní telefon či elektronický přístroj bude zajištěn v kanceláři školy do vyzvednutí zákonným zástupcem žáka.

Pokud by došlo ke zneužití přístroje k podvodnému jednání (užití kalkulátoru, nápověda SMS, apod.) nebo by byl přístroj použit pro záznam jiné osoby bez jejího vědomí (audio a video záznam) a jeho následné distribuce, bude toto naprosto nepřípustné jednání posuzováno jako závažné a hrubé porušení školního řádu a řešeno výhradně v pravomoci ředitelky školy.

Kázeňské postihy za porušení školního řádu v tomto dodatku:

1x porušení daných pravidel  – NTU

2x porušení daných pravidel  – DŘŠ

3x porušení daných pravidel  -  snížená známka z chování