OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 8. 6. 2020

27.05.2020 22:37

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Ministerstvo školství mládeže a sportu vydalo dne 27. května 2020 Metodický pokyn – „Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle §16, odst. 9 Školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020 (dokument je k dispozici také na webových stránkách školy)

V souvislosti s tímto dokumentem bych Vás chtěla informovat o důležitých opatřeních, které se týkají provozu naší školy.

Na základě vydaného metodického pokynu bude od 8. června do 26. června 2020 pro žáky 1. stupně základní školy a pro žáky základní školy speciální otevřena škola a zahájena dobrovolná výuka.

Žákům 2. stupně základní školy budou umožněny dobrovolné konzultace 2x v týdnu, dle pokynů třídního učitele.

Žádáme Vás tímto o sdělení, zda se bude Váš syn/dcera zúčastňovat dobrovolné výuky do pátku 29. května 2020 do 10 hodin prostřednictvím třídního učitele. Poté je nutné vyplnit  Závaznou přihlášku do školní skupiny (1. stupeň a speciální třídy)  nebo Závaznou přihlášku ke konzultacím (2. stupeň a PŠ) a Čestné prohlášení.

V případě zájmu o další informace lze kontaktovat ředitelství školy a třídní učitele.

                                                            Mgr. Ivana Pacovská ředitelka školy