PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

19.02.2020 20:04

 

CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ? 

Jedná se o systematickou přípravu na vstup do ZŠ.

 Více na: https://www.maminka.cz/clanek/pripravna-trida-hodnoceni-s

  • děti jsou v péči kvalifikovaného pedagoga
  • velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (10 - max.15 dětí), což umožňuje pracovat s dětmi individuálně
  • docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky
  • výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin tj. od 8:00 do 11:40 hodin
  • dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:30 do 15:45 hodin
  • děti mohou využívat i počítačovou učebnu, keramickou dílnu, tělocvičnu a hřiště

Pro­gram pří­prav­ných tříd:

Dě­ti se učí do­ved­nos­ti, kte­ré bu­dou po­tře­bo­vat do ško­ly, ovšem hra­vou for­mou. Ne­ní to kla­sic­ká vý­u­ka. Vy­plňují pra­cov­ní lis­ty, tré­nu­jí gra­fo­mo­to­ric­ká či lo­go­pe­dic­ká cvi­če­ní, hru­bou i jem­nou mo­to­ri­ku. Pe­da­gog roz­ví­jí je­jich ře­čo­vé, so­ci­ál­ní a ko­mu­ni­kač­ní do­ved­nos­ti, kon­cen­t­ra­ci po­zor­nos­ti a tak dá­le.

Hlav­ním cí­lem pří­prav­né tří­dy je vše­stran­ný roz­voj dí­tě­te a pře­de­vším je­ho psy­chic­ká, fy­zic­ká i so­ci­ál­ní při­pra­ve­nost ke vstu­pu do 1. tří­dy.
 

Naše přípravné třídy mají samostatný vchod i sociální zařízení.
Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky a pro děti narozené od září do prosince 2014.
Po absolvování této třídy budou děti nastupovat do 1. třídy spádové ZŠ, popřípadě do školy dle výběru rodičů.

Pro přijetí do přípravné třídy je potřeba odevzdat vedení školy nejpozději do 31. 5. 2020

  •  vyplněnou žádost zák. zástupce  (k vyzvednutí na sekretariátu školy nebo ke stažení na stránkách školy - dokumenty - formuláře)
  •  doporučení šk. poradenského zařízení – PPP nebo SPC

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí proběhne v budově školy dne 2. 6. 2020 od 16.00 hod.

Těšíme se na osobní setkání.
 

Více informací poskytne zást. řed. školy Mgr. Anna Petrčková

tel. číslo: 602 409 014
e-mail: petrckova@skolanacelne.cz