Pedagogický sbor

 

Pedagogický sbor na naší škole tvoří ředitelka, zástupce ředitelky, učitelé, asistentky pedagoga, vychovatelky školní družiny a dětského domova. Celkový počet pedagogických pracovníků je 45 (z toho 30 učitelů na základní škole a základní škole speciální), 2 učitelé na základní škole při zdravotnickém zařízení, 1 učitelka v mateřské škole při zdravotnickém zařízení, 4 vychovatelky školní družiny, 9 vychovatelů dětského domova. Sbor je smíšený s velkou převahou žen, věkově je pestrý od mladých pracovníků po zkušené učitele. Pedagogický sbor je z 90% kvalifikovaný, zbytek pedagogů si většinou kvalifikaci doplňuje. V souvislosti s modernizací školství a rozvojem výpočetní techniky na školách všichni naši pedagogové absolvovali základní a pokročilý stupeň kurzu výuky na PC. Školní vzdělávací program kromě jiných změn přináší také povinnou výuku cizího jazyka i na naší základní škole. V průběhu školního roku se většina učitelů účastní akcí organizovaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro prevenci výchovných problémů a sociálně pedagogických jevů je důležitá práce výchovného poradce a protidrogového koordinátora. K posílení spolupráce mezi rodinou a školou napomáhá Školská rada, která má zástupce také z řad pedagogů. Ve škole pracuje Speciálně pedagogické centrum, jehož odborný tým tvoří speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice.Ke stmelení kolektivu a vytvoření kladného pracovního klimatu napomáhají třídenní výjezdy pedagogů organizované pravidelně na konci školního roku.

Tak toto jsme my: