Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Středočeským krajem dne 1. 7. 2001 zřizovací listinou č.j. OŠMS3024/2001 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního a středního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

Základní škola speciální

Praktická škola dvouletá

Školní jídelna

Školní družina

Dětský domov

Speciálně pedagogické centrum

 

4. Kontaktní spojení

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Na Celně 915/2, 293 01 Mladá Boleslav

Tel: 326 321 931

Podatelna školy: denně 7,30 – 14,00

E-mail: zvsi@skolanacelne.cz

Web: www.skolanacelne.cz

Datová schránka: g46y8ey

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Na Celně 915/2, 293 01 Mladá Boleslav 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Je totožná s adresou sídla organizace.
 

4.3 Úřední hodiny

Podatelna školy: denně 7,30 – 14,00 

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 326 321 931

Dětský domov: 326 326 723

Speciálně pedagogické centrum: 326 726 053

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.skolanacelne,cz

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD. 

4.7 Elektronická adresa

Podatelna: zvsi@skolanacelne.cz 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: dn8xkp2 

5. Případné platby lze poukázat

Účet SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC č. ú. 27-6277080207/0100 

6. IČO

IČ 70107114

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
 

8. Dokumenty -

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ŠVP přípravná třída "Krůček ke škole"

ŠVP základní škola  "Příprava na život II." 1. stupeň a  2. stupeň 

ŠVP střední škola    "Vše pro život"

ŠVP škola při nemocnici "Klaudián"

ŠVP ZŠ speciální "Životní dovednosti"

ŠVP - Školní družina

ŠVP - Dětský domov

Školní řád

Výroční zprávy

8.2 Rozpočet

Rozpočet v aktuálním roce, č.j., datum
Rozpočet v minulém roce, č.j., datum
Středně dlouhodobý výhled

 

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na zvsi@skolanacelne.cz 

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na zvsi@skolanacelne.cz 

11. Předpisy -

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (uvést hypertextový odkaz). Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád školy

Školní řád
Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád Dětského domova

Vnitřní řád SPC

Směrnice k poskytování informací

Spisový řád
Provozní řád 

12. Úhrady za poskytování informací -

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor
 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 

13. Licenční smlouvy -

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.
 

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (uvést hypertextový odkaz).