Projekt školy

 

Projektová metoda se orientuje na relativně rozsáhlé, prakticky významné a realitě blízké problémy. Jejím hlavním cílem je překlenutí mezer mezi teorií a praxí, zaměření se na praktické využití poznatků získaných při vyučování. Využívá forem sociálního učení, což má pro mentálně postižené žáky velký význam.
Podmínky, které existují na naší škole pro realizaci projektového vyučování jsou jiné než na běžné základní škole. Odlišná je především míra samostatnosti žáků, jedná se o děti pomalejší s nízkou schopností déle uchovávat informace z okolí. Nezbytná je tedy soustavná spolupráce a pomoc ze strany učitele. Přesto, že celoškolní projekty patří po stránce obsahové i organizační mezi nejnáročnější, mají na naší škole své místo.


Celoškolní projekty na naší škole:

Projekt protidrogové prevence

Naši žáci pocházejí z rodin, kde rodiče často neplní své rodičovské povinnosti. Žáci mají nízké sebevědomí a jsou často ovlivněni nesprávným směrem. S patologickými jevy se často setkávají v rodině i dětských partách. K prevenci těchto jevů slouží právě tento projekt. Cílem je poskytnout žákům nezbytné informace o prevenci patologických jevů, povzbudit je k samostatnosti, sebedůvěře, nabídnout jim smysluplné využití volného času. 
Ekologický projekt

Ekologické problémy patří mezi aktuální a globální témata současné doby. Ekologický projekt jsme si proto zvolili jako povinnou součást našeho Školního vzdělávacího programu. Žáci by postupně měli projít všemi teoretickými a praktickými úkoly v daném ročníku. Ty jsou rozpracovány pro jednotlivé ročníky s ohledem na věk a rozumové schopnosti žáků. Součástí projektu jsou také exkurze směřující do chráněných oblastí a k vodním tokům. 
Les ve škole, škola v lese

Toto je název celorepublikového projektu, do kterého je naše škola také zapojena. Projekt vznikl ve spolupráci ekologického sdružení Tereza a státního podniku Lesy České republiky. Nabízí možnost, jak děti seznamovat s problematikou lesa zajímavě, názorně a v souvislostech. Vhodným doplňkem a ukázkou praktické realizace ekologické výchovy je dlouhodobý projekt Evropské Unie, který nese název "Jaro v Evropě". 
Mezi další projekty školy patří rozvojové projekty ICT, které jsou zaměřeny na rozvoj informační technologie na školách. Kromě dlouhodobých projektů mají učitelé možnost dle své volby využívat projekty jednodenní, týdenní či měsíční. Účastnit se jich může skupina, třída či celý stupeň. Jejich významem je propojení dvou a více vyučovacích předmětů s jinými obory poznání.

Fotografie z realizace projektového vyučování: 
Vnímáme přírodu všemi smysly - školní rok 2010/2011

    
    
  
Projektové vyučování - Jablíčkové království (2. ročník - září 2006)

Projektové vyučování foto 1 Projektové vyučování foto 2 Projektové vyučování foto 3 Projektové vyučování foto 4
Projektové vyučování foto 5 Projektové vyučování foto 6Projektové vyučování foto 7 Projektové vyučování foto 8