Výchovně vzdělávací činnost školní družiny

  • Vycházka - příroda, sport, otužování, využití přírodnin, pískoviště, dopravní výchova, ekologická výchova, sebeobsluha
  • Příprava na oběd - prohlubování hygienických návyků, použití WC, kapesníku, zásady správného stolování
  • Odpočinková činnost - klidnější hry, četba, poslech, stolní hry, omalovánky, vystřihovánky, stavebnice, kolektivní hry v kruhu - hádanky, výchova k samostatnosti - cesta do školy, orientace v novém prostředí, chování v kolektivu, hry na rozvoj sociálních vztahů, zásady mravní výchovy - pravda, úcta k druhým
  • Sportovní činnost - využití drobného náčiní (míče, kuželky, švihadla, badminton, líný tenis, pohybové hry a soutěže, dodržování bezpečnosti a pravidel
  • Pracovní činnost - práce s papírem - trhání, mačkání, stříhání lepení, skládání koláže (práce s textilem, s přírodninami)
  • Estetická činnost - dodržování pořádku ve školní družině, v šatně, úklid skříní s hračkami, úprava zevnějšku, vyprávění podle obrázku - rozvoj fantazie, kreslaní, malování, sluchové hry, dětské časopisy
  • Rekreační činnost - individuální dle zájmů dětí