Směrnice pro provoz ŠJ


 

Vnitřní organizační směrnice pro provoz školní jídelny při Střední škole, Základní škole, Mateřské škole, Dětském domovu a Speciálně pedagogickém centru Mladá Boleslav, přísp.org.

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1.1.2012


1.    Výdejní doba obědů
2.    Dohledy v jídelně
3.    Přihlašování a odhlašování obědů
4.    Placení obědů
5.    Jídelní lístek
6.    Stravování zaměstnanců školy
7.    Vedení evidence strávníků
8.    Organizace vlastního provozu
9.    Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

ad 1) - Výdejní doba obědů

 • do jídelních nosičů se obědy vydávají od 11.30 do 11.40 hod.
 • výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy je od 11.40 do 13.45 hod.
 • výdej stravy pro dětský domov: snídaně  7.00 do 7.30 hod

                                                           obědy    12.00 do 12.30 hod

                                                           večeře    17.30 do 18.00 hod

       výdejní doba jídel pro Dětský domov může být aktuálně

       upravena po vzájemné dohodě.

 

ad 2) – Dohledy v jídelně

 • dohledy zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle pokynů ředitele školy
 • dohled důsledně dbá na pořádek ve školní jídelně
 • rozsah a rozvržení dohledů je vyvěšeno na informační tabuli ve školní jídelně

 

ad 3) – Přihlašování a odhlašování obědů

 • provádí se vždy nejpozději do 8.00hod. dne, kdy má být oběd vyzvednutý
 • při onemocnění žáka mají rodiče nebo sourozenci možnost si první den nemoci oběd odnést, na další dny musí rodiče obědy odhlásit

 

ad 4) – Placení obědů

 • úhrada obědů probíhá v hotovosti na příští měsíc
 • cena oběda zahrnuje pouze cenu za potraviny a je uvedena na informační tabuli

 

ad 5) – Jídelní lístek

 • sestavuje vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou vždy na týden dopředu
 • je vyvěšen na informační tabuli ve školní jídelně, dále ve sborovně školy a na informační tabuli v Dětském domově a na stránkách školy

 

ad 6) Stravování zaměstnanců školy

 • jídlo zaměstnanci konzumují v jídelně, do jídelních nosičů bude vydáváno pouze v odůvodněných ojedinělých  případech (strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat, školní jídelna nezodpovídá  za nákazu vzniklou z přepravy jídla)
 • poskytování stravování v době dovolené a mateřské dovolené není nárokové
 • v případě pracovní cesty, kdy pracovník žádá o proplacení stravného, nemá na dotovaný oběd ve školní jídelně nárok a musí si jej předem odhlásit

 

ad 7) Vedení evidence strávníků

 • evidenci strávníků vede vedoucí školní jídelny
 • obědy jsou vydávány po předložení „Poukázky na oběd ve školní jídelně“

 

ad 8) Organizace vlastního provozu

 • polévku a hlavní jídlo obdrží strávníci u výdejního okénka, pití si berou sami (je  nalito ve sklenicích a   připraveno na tácech u výdejního okénka)
 • použité nádobí odnášejí k odbíracímu okénku

 

ad 9)  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • za dodržování bezpečnostních předpisů a hygienických norem ve školní jídelně odpovídá vedoucí školní jídelny
 • za bezpečnost žáků při jejich pobytu ve školní jídelně odpovídá dohlížející učitel
 • za bezpečnost dětí Dětského domova odpovídá dohlížející vychovatel
 • při znečištění školní jídelny či rozbití nádobí se žáci řídí pokyny dohledu
 • při potřísnění podlahy např. polévkou, nápojem a podobně učiní dohled taková opatření, aby nemohlo dojít k uklouznutí strávníků

Mladá Boleslav dne 1.9.2016

Zpracovala:    Hana Landrová
                 vedoucí školní jídelny

Mgr. Ivana Pacovská
  ředitelka školy