Učební plán základní školy speciální

 

Předmět

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jazyk a jazyková komunikace

Dorozumívací dovednosti

Čtení

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Psaní

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

Řečová výchova

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Matematika a její aplikace

Matematika

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

Informační a komunikační technologie

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Člověk a jeho svět

4

4

2

2

2

2

 

 

 

 

Člověk a společnost

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Člověk a příroda

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

Umění a kultura

Hudební výchova

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Tělesná výchova

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Člověk a svět práce

3

3

3

4

4

4

5

5

5

7

Disponibilní dotace **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezová témata

 

 

1

1

1

1

 

1

1

1

Volitelný předmět

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Týdenní časová dotace

20

20

21

24

25

25

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilní dotace:

1. - 10. ročník  1 hodina  navýšena v tělesné výchově - zdravotní tělesná výcova

3. -6. ročník  1 hodina týdně věnována průřezovým tématům

8. - 10. ročník  1 hodina týdně věnována průřezovým tématům

7. - 10. ročník 1 hodina týdně věnována volitelným předmětům

V Mladé Boleslavi 1. 9. 2010                                                                       PaedDr. František Kovář