Speciálně pedagogické centrum - SPC


Cílovou skupinou našeho SPC jsou děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami – s postižením mentálním, tělesným, sluchovým, závažnými vadami řeči (narušená komunikační schopnost), souběžným postižením více vadami a autismem. Poradenské služby poskytujeme bezúplatně.
SPC je zřízeno podle školského zákona č. 561/2004,§116 v platném znění, které zajišťuje dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytujeme odborné speciálně pedagogické a psychologické služby v souladu s příslušnými vyhláškami - vyhl. 72/2005 v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, vyhl. 27/2016 v platném znění o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podle potřeby úzce spolupracujeme se školami, školskými zařízeními a s dalšími zúčastněnými odborníky.

Nabízíme:
•    komplexní diagnostiku (speciálně pedagogickou a psychologickou)
•    speciálně pedagogické a psychologické poradenství
•    konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky
•    metodickou činnost pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
•    pomoc při začlenění dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ, včetně doporučení k zřízení funkce asistenta pedagoga, zpracování podkladů k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (pro některé typy postižení – narušená komunikační schopnost, autismus)

Služby poskytujeme ambulantně - v prostorách pracoviště SPC, v terénu:
 
•    na žádost zákonných zástupců nebo zletilých žáků
•    na doporučení školy
•    na doporučení jiného odborníka
•    na žádost instituce,
a to vždy se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

Při prvním kontaktu je vhodné donést zprávy z jiných odborných pracovišť- pediatr, neurolog, psychiatr, oční lékař, foniatr, logoped, PPP, jiná SPC. Dále ukázku školní práce, školní sešity, žákovskou knížku.

Pracovníci:


Mgr. Ivana Štefaniaková - vedoucí SPC speciální pedagog

stefaniakova.spc(zav)skolanacelne.cz

  Mgr. Kateřina Nevřelová - speciální pedagog

nevrelova.spc(zav)skolanacelne.cz

  Mgr. Renata Kuniss – psycholog

kuniss.spc(zav)skolanacelne.cz


Marie Fleková – sociální pracovnice

Naše pracoviště je bezbariérové.
Objednávat se můžete telefonicky mezi 7.00 - 12.00 hod,
případně osobně. Je možné využít e-mailu.

  Pracovní doba: PO - PÁ  7.00 - 14.00 hod., případně        po tel. domluvě.

  Kontakt:
SPC                                                                
Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav
tel. 326 726 053
mob.: 602 549 296
e-mail: spcmb@skolanacelne.cz

 datová schránka: dn8xkp2 

    čekárna

    herna

   kancelář sociální pracovnice   pracovna psychologa    pracovna speciálního pedagoga    pracovna speciálního pedagoga