SPC

  

  Jsme školské poradenské zařízení (zákon č. 561/2004,§116), které zajišťuje dětem, žákům a jejich zákonným zástupcům odborné speciálně pedagogické a psychologické služby v souladu s příslušnými vyhláškami (vyhl. 72/2005 v platném znění, vyhl. 73/2005 v platném znění).  Podle potřeby následně úzce spolupracujeme se školami, školskými zařízeními a s dalšími zúčastněnými odborníky. Poradenské služby poskytujeme při výchově a vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociální znevýhodněním.

 

Co nabízíme:

  • komplexní diagnostiku (speciálně pedagogickou a psychologickou)

  • speciálně pedagogické a psychologické poradenství

  • konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky

  • metodickou činnost pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky

  • pomoc při integraci do MŠ, ZŠ a SŠ

  • zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně doporučení k zřízení funkce asistenta pedagoga, zpracování podkladů k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (pro některé typy postižení)

Služby realizujeme
1. ambulantně v prostorách pracoviště SPC

- jednorázově - většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému, kdy je výsledkem doporučení dalších kroků a postupů v péči o klienta

- opakovaně - provádíme konzultace a kontrolní vyšetření s následným doporučením individuálních výchovných a vzdělávacích postupů

- dlouhodobě - psychologická péče


2. v terénu 

- poradenství a konzultace ve školách a školských zařízeních

Veškeré služby jsou bezplatné.

 

Služby poskytujeme:

  • na žádost zákonných zástupců nebo zletilých žáků

  • na doporučení školy

  • na doporučení jiného odborníka

  • na žádost instituce

a to vždy se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

 

Naše pracoviště je bezbariérové.

Objednávat se můžete telefonicky mezi 8.00 -12.00 hod., 

případně osobně. Je možné využít e-mailu.

 

Kontakt:

SPC                                                                 

Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav

tel. - mob.: 602 549 296, fax. 326 321 931

e-mail: spcmb@centrum.cz


 

Pracovníci:

Mgr. Ivana Štefaniaková - vedoucí SPC, speciální pedagog

Mgr. Kateřina Nevřelová - speciální pedagog

Mgr. Renata Kuniss – psycholog

Marie Fleková – sociální pracovnice

čekárnapracovna psychologaterapeutická hernahernahernaherna

pracovna speciálního pedagoga